cross out

Regulamin rezerwacji w Hotelu Panorama

REGULAMIN REZERWACJI W HOTELU PANORAMA


Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację, ważności rezerwacji oraz reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji dokonujemy poprzez automatyczny system rezerwacji on-line na stronie www.hp-hotel.pl polegający na wyborze terminu pobytu, wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptowaniu regulaminu oraz dokonaniu wymaganej płatności.
 2. Płatności realizowane są bezgotówkowo. Zadatek w wysokości 100% wartości pobytu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia planowanego pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za potwierdzoną (bez możliwości zwrotu zadatku). Rezerwację uznaje się za niepotwierdzoną w przypadku dokonania jej przez automatyczny system rezerwacji bez zapłaty zadatku za dany pobyt.
 3. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail potwierdzenie z numerem rezerwacji.
 4. Po otrzymaniu całkowitej kwoty pobytu Hotel wygeneruje kod dostępu dla wybranego przez Państwa pokoju, który zostanie wysłany na podany nr telefonu i adres e-mail 48 godz. przed planowanym pobytem.

Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.

Faktura zostanie przesłana na Państwa adres e-mail umieszczony w elektronicznym systemie rezerwacji.

OSTRZEŻENIE

 1. W przypadku podania przez Rezerwującego niezgodnych danych dotyczących Gościa hotelowego, w szczególności jego danych osobowych, numeru  telefonu, czy też adresu mailowego, Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji i nie wykonania usługi hotelowej, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów dla podmiotu dokonującego rezerwacji, czy też na rzecz samego Gościa hotelowego.
 2. Aby dokonać rezerwacji w tym obiekcie, należy być osobą pełnoletnią. Osoba dokonując rezerwacji oświadcza, że ma ukończone 18 lat.

ANULOWANIE I REZYGNACJA Z REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na adres
kontakt@hp-hotel.pl z minimalnym 24 godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym przyjazdem.
Wpłacony zadatek nie jest jednak zwracany w przypadku anulacji i rezygnacji z pobytu.

Warunki anulowania rezerwacji:

 • Rezerwację niepotwierdzoną można anulować bez ponoszenia kosztów opłaty rezerwacyjnej najpóźniej do 3 dni przed datą rozpoczęcia planowanego pobytu.
 • Rezerwację potwierdzoną można anulować w każdym terminie jednak bez możliwości zwrotu zapłaconego zadatku.

Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wpłacony zadatek nie jest zwracany.

WAŻNOŚĆ REZERWACJI:

Rezerwacja niepotwierdzona (bez wpłaty zadatku) zostanie automatycznie anulowana 3 dni przed datą przyjazdu. Dotyczy rezerwacji dokonywanych powyżej 3 dni przed planowanym przyjazdem.

W przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 3 dni przed planowaną datą przyjazdu wymagana jest płatność w dniu rezerwacji. Ewentualne uwagi do składanej rezerwacji prosimy kierować na e-mail: kontakt@hp-hotel.pl

REKLAMACJE

Dokonujemy wszelkich starań by zapewnić w pełni poprawność działania świadczonych usług w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Gościa. Natomiast Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Hotel mailowo pod adres:
kontakt@hp-hotel.pl o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu internetowego.

W reklamacji Gość powinien podać swoje imię i nazwisko, nr rezerwacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z otrzymaną usługą. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest ZYMEX Sp. z o.o. ( dawniej: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zymex A. Kiełbasa ), z siedzibą w Szczecinku 78-400, ul. Mickiewicza 2, NIP 6731910949.


Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : kontakt@hp-hotel.pl
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres.pl określone są w załączniku.


Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów, jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.


Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl, jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
 • Szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
 • Ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • Zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • Regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


Postanowienia końcowe
Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu
 2. Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu
 3. Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

© 2024 Hotel Panorama - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl